تبلیغات
I Love Learning - 10 فعل دو قسمتی(Phrasal verbs) به همراه مثال
تاریخ:سه شنبه 1 شهریور 1390-04:17 ب.ظ

نویسنده :GreenBoy Me

10 فعل دو قسمتی(Phrasal verbs) به همراه مثال

1- Fight off                   دور کردن ، دفع کردن

The old lady tried to fight off the wolf with a stick.

2- Flake off               ورقه ورقه شدن ، پوسته پوسته شدن ، ور آمدن

The paints began to flake off in the sunshine.

3- Get off                   پیاده شدن از

Get off at the stop after a town hall.

Other seven phrasal verbs can be seen in below the link below. 

هفت فعل دیگه در لینک زیر است

 

 

1- Fight off                   دور کردن ، دفع کردن

The old lady tried to fight off the wolf with a stick.

2- Flake off               ورقه ورقه شدن ، پوسته پوسته شدن ، ور آمدن

The paints began to flake off in the sunshine.

3- Get off                   پیاده شدن از

Get off at the stop after a town hall.

4- Get off                تبرئه کردن ، از مجازات رهانیدن

Morris might get off if the judge believe his story.

5- Get off                  به خواب رفتن

It took me ages to get off to sleep last night.

6- Give off            بو بیرون دادن ، متصاعد کردن

The mixture was giving off a strange smell.

7- Go off                   فاسد شدن، خراب شدن

Smell this cheese . I think it’s gone off.

8- Go off                     به صدا در آمدن ، زنگ زدن

The fire alarm went off and we all rushed out.

9- Go off          (نسبت به کسی یا چیزی) علاقه را از دست دادن

She went off him when he started smoking.

10- Go off              خاموش شدن ، از کار افتادن

The heating goes off automatically at midnight.